Privacy policy

Tájékoztató a GyőrCard Turisztikai Kártyához Kapcsolódó Adatkezelésről


1. A turisztikai kártyával kapcsolatos adatkezelés: Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságáról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott, a GyőrCard turisztikai kártya használatával kapcsolatos, személyes adatok nyilvántartásával összefüggő kötelezettségeket a Győr Projekt Kft. (9027 Győr, Kiskút liget 5764/2 hrsz., továbbiakban „Adatkezelő”) a jelen dokumentumban foglaltak alapján teljesíti. Jelen tájékoztató az Adatkezelő adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzatának részét képezi, mely az Adatkezelő központi irodaépületében előzetes bejelentkezés után munkanapokon 8-16 óra közötti időpontokban hozzáférhető. A jelen tájékoztatóban szereplő, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos fogalmak megegyeznek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény fogalmaival.
2. Az adatkezelés célja: Az adatkezelő turisztikai kártyarendszert működtet, melynek célja a természetes személyek és a vele egy háztartásban élő családtagok, ill. jogi személyek részére történő egyedi kedvezmények biztosítása, személyre szóló ajánlatok elkészítése, és közvetlen tájékoztatás a GyőrCard turisztikai kártyarendszerhez kapcsolódó aktuális ajánlatokról és akciókról. Adatkezelő a kártyarendszerhez kapcsolódó személyes adatokat direktmarketing és közvetlen üzletszerzés céljából harmadik félnek ill. vállalkozásnak nem továbbít.
3. A kezelt adatok köre:
a)természetes személy ügyfél-azonosítására alkalmas adatok: neve, lakcíme, email címe;
b)jogi személy ügyfél-azonosítására alkalmas adatok: neve, székhelye, adószáma, e-mail címe.
4. Az adatkezelés időtartama:
a)vásárlói személyes adatok kezelése tekintetében: a kártya utolsó használatától számított 5 év időtartam;
b)direktmarketing célú hozzájárulás estén a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig;
c)vásárlások számviteli adatainak tekintetében 8 év.
5. Az adatkezelés jogalapja: Az érintett természetes személy, vagy jogi személy képviselőjének írásos, ill. a www.gyorcard.com weboldalon megtett elektronikus formátumú hozzájárulása.
6. A vásárló adatbiztonságra vonatkozó jogosultságai, jogorvoslati lehetőségei: A vásárló előzetes bejelentkezést követően hétfőtől péntekig 8-16 óra között az adatkezelő központi irodaépületében kaphat tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését vagy zárolását. Adatkezelő az igénybejelentéstől számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül írásos tájékoztatót nyújt. Amennyiben az Adatkezelő által a valóságnak nem megfelelő személyes adat került nyilvántartásba vételre, azt Adatkezelő módosítja, amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat áll rendelkezésre.
7. Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha:
a)kezelése jogellenes;
b)az hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható;
c)az érintett kéri;
d)az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott ideje lejárt;
e)ezt a bíróság, vagy a hatóság elrendelte.
A törlési kötelezettség alá eső személyes adatot az Adatkezelő a törlés helyett zárolja, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, amíg fennáll a személyes adat törlését kizáró adatkezelési cél.
Adatkezelő a jogszerűen kezelhető adatok közül azokat, amelyek az adatkezelés céljához szükségesek, átadhatja:
a)jogviták rendezésére a jogszabály alapján jogosult szervek részére;
b)a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme, a közvádas bűncselekmények üldözése céljából az arra hatáskörrel rendelkező hatóság részére;
c)egyéb törvényi rendelkezések értelmében.
A jelen tájékoztatóban nem szabályozott, személyes adatkezeléssel kapcsolatos előírásokat az adatkezelő központi irodaépületében elérhető adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzat tartalmazza.
Az érintett jogainak megsértése, ill. észrevétel esetén az alábbi elérhetőségen tehet nyilatkozatot, ill. az alábbi hatóságokhoz fordulhat:
a)Győr Projekt Kft: 9027 Győr, Kiskút liget 5764/2 hrsz.; info@gyorcard.com
b)Fővárosi Törvényszék: 1055 Budapest, Markó utca 27.
c)Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: (Postacím: 1530 Budapest, Pf: 5; www.naih.hu)
NAIH nyilvántartási szám: Folyamatban