ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

GyőrCard Kártyarendszer

I. Általános rendelkezések

1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a további társaság(ok) (a továbbiakban: Kártyakibocsátó), valamint a Kártya rendszerét használó természetes személy (a továbbiakban: Vásárló, a továbbiakban együtt, mint Szerződő Felek) között kedvezményes szolgáltatások igénybevételének feltételeit, valamint a Kártyakibocsátó és a Vásárló között keletkező jogokat és kötelezettségeket.

2. Fogalmak:

Kártyakibocsátó: a kártyás rendszerben (a továbbiakban: Rendszer) az Elfogadóhelyek által nyújtott kedvezményeket rögzíti és turisztikai Kártya formájában e kedvezményes szolgáltatásokat értékesíti.

Adatai: Győr Projekt Kft. (Székhely: 9025 Győr, Radnóti Miklós u. 46., Adószám: 23186855-2-08, Cégjegyzékszám: 08-09-02-1453), a továbbiakban: Kártyakibocsátó

Kártya: az a Smart QR-kóddal és sorszámmal ellátott plasztik vagy virtuális eszköz, amivel a vásárló az Elfogadóhelyeken a biztosított kedvezményeket érvényesíteni tudja

Vásárló: a sorszámozott Kártyát megvásárló személy

Kártyabirtokos: a sorszámozott Kártyát az aktiváláskor személyre szabó egyén, aki ezáltal a Szolgáltatás igénybe vételére jogosulttá válik

Szolgáltatás: az Elfogadóhely által biztosított, kedvezményes belépési/használati/igénybe vételi jogosultság

Elfogadóhely: ahol a Kártyát elfogadják és biztosítja a meghirdetett kedvezményt

Viszonteladó: azon hely, ahol a Kártyát a Vásárló megvásárolhatja

3. A GyőrCard megvásárlásán túl, a Szolgáltatás tényleges lebonyolítása tekintetében a Vásárló/Kártyabirtokos az Elfogadóhellyel kerül szolgáltatási jogviszonyba. A Kártyakibocsátó a Szolgáltatás szervezésében és lebonyolításában nem vesz részt, tevékenysége és felelőssége kizárólag a Kártya értékesítésére korlátozódik. A Kártyakibocsátó és az Elfogadóhely által nyújtott Szolgáltatások – és az értük való felelősség – tehát elkülönülnek. A Szolgáltatás elérhetősége és a Szolgáltatás minősége az Elfogadóhely kötelezettsége. A Kártyakibocsátó nem vállal semmilyen felelősséget a megvásárolt Kártya használatával látogatott Szolgáltatások minősége kapcsán. A Kártya ennek megfelelően egy szerződés az Elfogadóhely és a Vásárló/Kártyabirtokos között, amelyben a Kártyakibocsátó biztosítja a weboldalán feltüntetett kedvezmények igénybevételi jogát, a Vásárló pedig megfizeti a Kártya ellenértékét.

4. A Kártyakibocsátó fenntartja a jogot az Elfogadóhelyek és a kedvezmények körének megváltoztatására. A kedvezmények változásaiból fakadó esetleges anyagi hátrányokért a Kártyakibocsátó nem felelős.

5. A Kártyakibocsátó neve és más azonosítási adatai a www.gyorcard.com oldalon szerepelnek.

6. A Vásárló a Kártya kifizetésével elfogadja a GyőrCard használatára vonatkozó feltételeket, egyben jelen ÁSZF rendelkezéseit. A szerződés létrejöttével a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben hozzájárult.

7. A személyes adatok kezelésével, tárolásával kapcsolatban a Kártyakibocsátó az elvárható legnagyobb gondossággal jár el. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért azonban a Kártyakibocsátót felelősség nem terheli.

8. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, így az iktatott formában nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják.

9. A Kártyakibocsátó tájékoztatja Vásárlót és Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Kártyakibocsátó jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításának esetén a változásokról a Kártyakibocsátó a Vásárlót/Kártyabirtokost a www.gyorcard.com oldal „Hírek, információk” menüpontjában történő közzététele útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább nyolc (8) nappal.

II. A Kártyák érvényessége, letiltása és a Kártyára vonatkozó speciális szabályok

1. A Kártyák érvényessége a megvásárolt kártyatípustól függ.

a) A GyőrCard a megvásárlástól számított 3 hónapon belül aktiválható és az aktiválástól számítva a Kártyán feltüntetett időtartamig (24, 48 óra) érvényes.

b) A Kártya érvényességének kezdetét és az érvényességi időt a Kártyán szereplő egyedi QR kód alapján az Elfogadóhely jogosult vizsgálni, és érvénytelenség esetén a kedvezmény biztosítását megtagadni.

c) A Vásárló/Kártyabirtokos a Kártya jogosulatlan használata esetén belépéskor a Szolgáltatások kedvezmények nélküli árát, díját köteles kiegyenlíteni.

2. Érvénytelen az a Kártya, amelyet nem aktiválnak a vásárlást követő 3 hónapon belül, illetve amelynek az aktiválást követően az érvényességi időtartama (24, illetve 48 óra) lejárt. Az érvénytelen, vagy lejárt Kártya kedvezmények igénybevételére nem jogosít.

3. A Kártya letiltásra kerül az ÁSZF bármely okból történő megsértése esetén, a Kártya sérülése, elvesztése, vagy jogosulatlan használata miatt.

4. A Kártya letiltására kizárólag a Kártyakibocsátó jogosult.

5. Egy Kártya kedvezményeit egy fő veheti igénybe.

6. A Vásárló/Kártyabirtokos a sikeres vásárlást követően igénybe veheti azokat a szolgáltatásokat, melyek a www.gyorcard.com oldalon kerülnek feltüntetésre. A Kártyát a Viszonteladóknál és a www.gyorcard.com oldalon is meg lehet vásárolni. A Vásárló/Kártyabirtokos a Kártya felmutatásával jogosult a kedvezményekre.

7. A Kártya elvesztéséből, ellopásából, lemásolásából, visszaélésből eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a Vásárlót terheli. A Kártyát a Vásárló köteles felmutatni a kedvezmény igénybevételekor. A kedvezményes belépés az első érvényesítés alapján történik. Így az az első Kártya érvényes, amelyet az Elfogadóhely beléptető-rendszere a meghatározott adatokkal elfogadott. A következő ugyanazon adatokkal rendelkező Kártyát automatikusan érvényteleníti az első. Minden további belépési kísérlet és kedvezményérvényesítési igény érvénytelen és ezért eredménytelen lesz, felmutatójától a belépés megtagadható. Az ilyen okból történő kizárás miatt a Kártyakibocsátó kártérítésre nem kötelezhető.

III. A Viszonteladó

1. A Viszonteladók listáját a Kártyakibocsátó a www.gyorcard.com oldalon tünteti fel.

2. A Kártyakibocsátó fenntartja magának a jogot, hogy a viszonteladók listáját (a www.gyorcard.com oldalon) megváltoztassa.

3. A Viszonteladó a Vásárló által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért.

IV. Vételár, fizetési feltételek

1. A Kártya árának meghatározása a Kártyakibocsátó hatáskörébe tartozik. A Kártyakibocsátó fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a Kártya vételárát.

2. A vásárlás bizonylatait a Kártyakibocsátó/Viszonteladó saját székhelyén őrzi meg. A Kártyakibocsátó/Viszonteladó a vásárlásról számlát vagy nyugtát állít ki a Vásárlónak. A Vásárló a vásárlási folyamat megindításával kifejezetten kijelenti, hogy elfogadja a számlát vagy a nyugtát.

3. Az online vásárláskor a bankkártyás fizetési tranzakciót követően a Vásárló az elektronikus Kártyát és számlát e-mailben kapja meg.

V. Elfogadóhelyekre vonatkozó szabályok

1. Elfogadóhelyet mindenki csak a saját felelősségére látogathatja, a szolgáltatásokat csak a saját felelősségére veheti igénybe. Elfogadóhely az esetlegesen felelőtlenül viselkedő látogatók miatt felelősséget nem vállal.

2. Bizonyos Elfogadóhelyeken kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen a Kártyabirtokosok a Szolgáltatás igénybe vétele alatt rögzítésre kerülhetnek. A Kártyabirtokos ebből fakadóan nem támaszthat sem az Elfogadóhely, a Kártyakibocsátó, a Viszonteladó, sem a felvétel jogos felhasználója felé semmilyen igényt.

3. A részvételi feltételeket, az Elfogadóhely házirendjét, a biztonsági szolgálat és egyéb rendvédelmi szervek utasításait megszegő Vásárlót az Elfogadóhely a Látogatók zavartalan szórakozásának biztosítása érdekében eltávolíthatja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a Kártyakibocsátó, illetve az Elfogadóhely kártérítésre nem kötelezhető.

4. Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Vásárló, illetőleg a Kártyakibocsátó és a Viszonteladó hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.

VI. A Kártyakibocsátó szolgáltatásának korlátai

1. A Kártyakibocsátó jogosult a Kártya online értékesítését a www.gyorcard.com oldalon a honlap karbantartása, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt részlegesen, vagy teljes egészében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás nélkül.

2. A Kártyakibocsátó nem vállal semmilyen felelősséget a www.gyorcard.com oldalon az egyes attrakciókhoz és egyéb szolgáltatásokhoz kapcsolódó információkkal, tartalmakkal kapcsolatban, különös tekintettel az Elfogadóhelytől közvetlenül beszerzett információkra. A Kártyakibocsátó nem vállal felelősséget az Elfogadóhelyektől származó fotók jogtisztaságával kapcsolatban sem, a fotók jogtisztaságáért az Elfogadóhely felel.

3. A Kártyakibocsátó csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg a vásárlási tranzakció értékét.

4. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Kártyakibocsátó nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik.

5. A Kártyakibocsátó kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Vásárló, az Elfogadóhely, Viszonteladó, vagy harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.

VII. Reklamáció

1. A panaszt a Vásárló/Kártyabirtokos írásban jelentheti be, info@gyorcard.com email-címen. A névtelen bejelentés érvénytelen. A panaszbeadvány kivizsgálásának eredményéről és a megtett intézkedésekről a Kártyakibocsátó írásban tájékoztatja a Vásárlót.

2. Az Elfogadóhely és a Vásárló/Kártyabirtokos közötti vitás kérdéseket felek egymás között kell, hogy elrendezzék, ilyen esetekben felmerülő kárigények a Kártyakibocsátóval és a Viszonteladóval szemben nem érvényesíthetőek.

VIII. Elállás a szerződéstől

1. A Kártyakibocsátónak és a Viszonteladónak vásárlás után nem áll módjában sem a Kártyát visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni.

IX.A honlapon megjelenő védjegyek és szerzői jogok

1. A Kártyakibocsátó honlapján megjelenő védjegyek a Kártyakibocsátó, illetve más jogtulajdonosok kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Kártyakibocsátó, illetve a jogtulajdonosok kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

2. A Vásárló által a honlap használatával kapcsolatban közölt megjegyzéseken és fotókon (pl. chat, blog), észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a Kártyakibocsátó korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Kártyakibocsátó minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható. A Kártyakibocsátó korlátozás nélkül jogosult a Vásárló észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, közzétételére, átdolgozására, törlésére, nyilvánosságra hozatalára anélkül, hogy a Vásárló részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

X.Záró rendelkezések

1. A Kártyakibocsátó annak érdekében, hogy azok az ügyfelei is megismerhessék a vásárlásukkal, illetve a Kártyával kapcsolatos szabályokat, akiknek nincs alkalmuk a Kártyakibocsátó ÁSZF-jét on-line módon részletesen áttanulmányozni, a Kártyakibocsátó felkérte a vele szerződéses kapcsolatban álló Viszonteladókat, hogy a jelen ÁSZF-et jól látható helyen, folyamatosan tegyék elérhetővé mindazoknak a Vásárlóknak, akik a Kártyakibocsátó Rendszeréből vásárolnak.

2. A Kártyakibocsátó jogosult adatfeldolgozásra alvállalkozókat igénybe venni. Az alvállalkozókért úgy felel, mintha az adatfeldolgozást maga nyújtotta volna.

3. A jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében a Magyar jog szabályai az irányadók.

4. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadók.